Chamonix by Emil Kjeldsteen
Chamonix, Bonneville, Haute-Savoie
Stockholm by Emil Kjeldsteen
Stockholm, Stockholm, Denmark
Feedback